บริษัท เจจีเจดี จำกัด

งานขึ้นรูปชิ้นส่วนที่ไม่ใช่แบบมาตรฐาน

ตัวอย่างชิ้นงาน

รางน้ำ

ขั้นบันได